På eventyr i det indre

Eventyr i April

I mit sjælshoroskop stod der eventyrlig ud for april. Det passede meget godt med planerne om at jeg skulle have været på togtur til påskeferie med familien i Alicante, besøge venner på vejen, og havde en halv aftale om at tage noget af togturen med et nyt interessant bekendtskab. Så alt var lagt an til eventyr, men Corona ville det anderledes. Jeg er dog efterhånden vant til at livet tager uventede drejninger som viser sig at være for det bedste. Alligevel skulle jeg et stykke hen i det meditationskursus jeg havde tilmeldt mig, før det gik op for mig, at jeg havde taget hul på et eventyr, nemlig eventyr ind i mit indre.

Væsnerne i det indre

I stedet for skønne og overraskende nye landskaber og mennesker, udfordringer med at finde den næste overnatning og den næste transportmulighed har jeg brugt en stor del af måneden på at udforske nye områder af mit indre jeg havde glemt. Ubevidste overbevisninger, spændinger, glemte evner der skal udforskes, frygt der skal forvandles, masser af aha-oplevelser, gensynsglæde og pudsigheder. Da jeg først gik i gang havde jeg på en lang række af indre væsner stående med hver deres pakke i alt fra gyldne skrin til beskidte lasede klude – hver pakke indeholdende en evne eller kvalitet og væsnet dens beskytter. Jeg begyndte at gå ned langs rækken, tage imod pakken, takke væsnet kærligt for at have passet på den for mig og for at være eksperten der kan lære mig hvordan jeg skal bruge gaven bedst muligt.

Hvert væsen er forbundet med en fornemmelser i kroppen, nogle gange noget jeg måske først tolker som ubehageligt og måske direkte smerter eller angst. Men når jeg sætter mig ned med det og tilbringer åben opmærksom tid med det, er der hver gang meget at lære og spændende oplevelser.

Møderne i kroppen

En af de første spændinger jeg mødte sørgede for at holde min irritation nede. Da jeg anerkendte den slap den, og det vrimlede frem med mennesker der havde gjort noget der fremkaldte min irritation. Folk der har krævet at have patent på sandheden om oplevelser og verdenssyn og har nedgjort og forkertliggjort min sandhed, folk der opfører sig som om de er mere værd end andre, og folk der i bedste mening kommenterer på mit udseende eller deres overraskelse over mine evner som måske ikke lige passer til deres billede af hvad en kvinde kan. Og indenunder en erkendelse af at jeg kan stå stille og roligt fast på at min oplevelse og tolkning er lige så rigtig og værdifuld som andres, og at jeg kan udtrykke dette med respekt for andres oplevelser, samt at jeg får større nydelse af det jeg kan og gør, når jeg bare tillader mig at kunne og gøre det, uden hensyntagen til hvad andre tænker over det. Så den spænding der holdt min irritation nede, er ekspert i min værdifuldhed og min passion, og er forbundet med et dejligt væsen jeg nu nyder at tilbringe tid med.

På lignende måde opdagede jeg den spænding der holder min livskraft tilbage for at jeg ikke spilder den er ekspert i hvordan jeg kan udfolde den, den der skærmer mit lys så det ikke bliver latterliggjort kender mit indre lys og dets skærme, og de der stopper mig i at følge mine drømme og sige fra når der skal siges fra kender mine dybeste drømme og mine naturlige grænser. Mange af disse væsner arbejder sammen på måder jeg først lige er begyndt at ane konturerne af.

Som det sidste på min eventyrmåned opdagede jeg at den frygt jeg har haft for at nærme mig en smertende spænding i ryggen, bad mig om at tænde lyset og der i lyset fandt jeg glæden som havde opholdt sig i mørket, og vi blev genforenet med stor gensynsglæde, jubeldans og langvarigt kram (det må man heldigvis gerne i ens eget indre), så den spænding har jeg lovet at tilbringe tid med her i maj, hvor der står glæde i mit sjælshoroskop – hvis du vil følge med i det, og evt dele din egen glæde er du velkommen i Glædens Frirum på Facebook.

Adventure in my Inner World

Adventure in April

My soul horoscope for April said adventurous. That fit very well with my plans of a trainride to Alicante for our Easter family get together, visiting friends on the way and a possibility of taking some of the train ride with a new interesting acquaintance. So everything was set up for adventure, but Corona wanted it differently. I am getting used to my life taking unexpected turns that often turns out to be for the better. All though it took me a while before realizing that the online meditation course I had signed up for had taken me on an adventure to my inner world.

The creatures of the inner world

Beautiful and exciting new landscapes and people, challenges finding the next accommodation or transportation was exchanged for a month of exploring new landscapes in my inner world. Unconscious beliefs, pain, forgotten qualities needing exploration, fear to be transformed, plenty of aha-moments, happy reunions and humorous surprises. Once started, there was a long row of inner creatures standing with a parcel each ranging from golden shrines to dirty rags x each parcel containing an ability or a quality and the creature its protector. I started walking along the queue, accept each parcel, lovingly thank the creature for having taken care of it and for being the expert who can teach me how to eat the most from the gift.

Each creature was attached to a sensation in the body, sometime an uneasy one and maybe even pain or anxiety. However, if I sit down for a an open chat, there are always something to learn or exciting experiences.

Meetings in the body

One of the first tensions I met was one keeping back my irritation. When I recognized it, it relaxed and people having done something that had brought up my irritation appeared. People who had claimed a patent on the truth about experiences or worldview, who degraded my truth or made it wrong. People who behaves like they are worth more than others, and people who with the best intentions comments on my look or their surprise of my abilities which might not fit their picture of what a woman can do. And underneath the recognition that I can quietly claim that my experience and interpretation is as true and valuable as others, and that I can express that with respect for others having different experiences. Further, my abilities and achievements are much more satisfying when I allow myself to just do it without considering others opinion. So the tension that keeps my irritation down have a great knowledge of my worthiness and passion, and is connected to a lovely creature I now enology spending time with.

In a similar way, I found that the sensation keeping back my life force so that I do not waste it is an ekspert in how to unfold it, the one that protects my light so that it won’t be made fun of knows my inner light and it’s shadows, and the ones stopping me from following my dreams and setting my boundaries knows my deepest dreams and my natural boundaries. Many of these creatures works together in ways I am only starting to grasp.

As the last experience of my adventure month, I found that the fear I have had to get close to a painful spot in my back, told me to turn on the light, and in this light I found my happiness that had been hidden in the dark. We were reunited with happiness, cheers dance and a long hug (which is allowed in your inner world), so I have promised to spend some time with this tension here in May, where my horoscope says happiness.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *