Mit liv som Rose – af Berit Skjernaa

Min opdagelse

Den dag jeg opdagede at jeg var en rose, fik mig liv pludselig en helt anden mening. Hele mit liv har jeg gået rundt og troet at jeg var en flittiglise og følt at der var noget galt med mig, når jeg ikke lignede og opførte mig som en.

Som rose har jeg perioder med vilde blomstringer, der kan virke unødvendigt storladne og overdrevne på en flittiglise, men som for en rose jo er helt naturlige. Mange kan ikke se skønheden i mine roser og hæfter sig mest ved mine torne, og mange der kan lide mine blomster, har svært ved mine torne, som man kan rive sig på hvis man ikke er forsigtig når man kommer tæt på. Og så har jeg vintre, hvor bladene og blomsterne falder og jeg står og sammenlignet med flittiglisen ser trist og nærmest fjendtlig ud med mine torne. Specielt for den som ikke ved at jeg er en rose og kan glæde sig over at jeg står og samler kræfter til den kommende blomstring.

Jeg har lige gennemgået en af mine personlige vintre, med glæde og i bevidst om og tillid til at det var helt naturligt og at der på den anden side af vinteren ville komme en ny blomstring, som der gør hvert forår. En vinter, hvor jeg roligt har kunnet lade mine blomster og blade falde til jorden, hvor jeg har følt jordens kærlighedskraft i dens omfavnelse af mig, og været taknemmelig for at mine faldne blomster af jorden bliver omdannet til næring der giver mig fornyet kraft til at sætte nye rosenblomster efter min hvileperiode – jeg glæder mig som et barn til at se hvilke blomster jeg sætter i år.

Mit behov som rose

Som rose har jeg et andet plejebehov end en flittiglise, og er på mange måder mere sensitiv. Jeg reagerer kraftigere på forarbejdet sukker, alkohol, medicin og de giftrester der er i konventionelt dyrkede grøntsager og frugt, hvorfor jeg vælger at drikke ikke-alkoholiske drikke og så vidt muligt spise økologisk og vælge frugtsukker frem for forarbejdet sukker. Som den type rose jeg er siger min krop juhu til frugt og grønt og nej tak til kød, så jeg lever primært vegetarisk. Min kraftige reaktion på medicin har fået mig til at udforske placeboeffekten, kroppens selvhelbredende kraft. Jeg oplever denne kraft som meget stærk, når jeg spørger min krop hvad den har brug for, for at holde mig sund eller blive rask, når jeg alligevel er blevet syg. Og så er bivirkningerne bedre selvforståelse, selvværd og selvtillid og deraf følgende større glæde.

Jeg oplever, når jeg vælger at leve efter mine behov som rose, at blive mødt med uforståenhed, angst og latterliggørelse, som f.eks. “det er farligt at være vegetar, man får ikke de næringsstoffer man har behov for”, “er du blevet hellig”, “det er for dyrt at leve økologisk”, “det er besværligt at leve sådan”. Jeg har fuld anerkendelse for at andre blomster kan have behov for kød, og har flere fordele end ulemper ved alkohol, medicin og ikke-økologiske fødevarer, men det er anderledes for mig som rose, jeg har andre behov, og oplever en glæde ved at passe og pleje mig selv som en rose.

Kan vi være de blomster vi er?

Jeg møder mange blomster blandt flittigliserne, som, ligesom jeg tidligere gjorde, forsøger at opføre sig som en flittiglise, og med en følelse af at være forkert og ikke rigtigt høre til her. Jeg oplever vi har fået skabt en kultur og samfundsstruktur – skole/uddannelsessystem, sundhedssystem, arbejdsmarked med tilhørende sikkerhedsnet – hvor jeg finder meget lidt plads til og forståelse for det at være en rose. Hvor mine udfordringer med at skulle skabe flittigliseblomster specielt under mine naturlige vintre betegnes som stress, mine ønsker om egne blomstringer som der ikke helt er plads til som maniske, og min nedtrykthed over ikke kunne leve efter min natur som depression, som sygdomme der skal medicineres, i stedet for at understøtte mig i at blomstre som den blomst jeg er. Jeg har som mange af mine ligesindede for længst fundet andre veje til viden end det etablerede uddannelses- og sundhedssystem, da jeg føler systemets viden handler om andre typer blomster end mig. Jeg har nu også besluttet at forlade det etablerede arbejdsmarked for at leve på en måde der stemmer bedre overens med min rose-natur. Er det det vi ønsker med vores samfund, at kreative og ressourcestærke mennesker vender systemerne ryggen fordi de ikke føler de passer ind, og hvis ikke, hvad skal der så til for at skabe en kultur og et samfund der understøtter at vi alle får plads til at vokse, udfolde os, og udfylde vores plads, præcis som de blomster vi er, uanset om vi er roser, tulipaner eller flittigliser?

Efter Berits ønske kommer der her en engelsk oversættelse – “English translation below“

My insight

When I first got the insight that I am a Rose, I suddenly saw my life in a totally new light. All my life I had thought that I was a Busy Lizzie, and felt wrong when not looking or acting like one.

As a Rose, I have periods of wild blossoming, that might seem overly grandiose to a Busy Lizzie, but for a Rose, they are quite natural. Many can not see the beauty of my flowers, and focuses more on my thorns, and some of those that likes my flowers, have difficulties dealing with my thorns, on which you can hurt yourself, if you get close and is not careful. And I’ve got my winters, where my leafs and flowers are falling and compared to a Busy Lizzie I look rather sad and unfriendly with my thorns. Especially for those that doesn’t know that I am a Rose, and looks forward to my blossoming that I am gaining power for.

I have just been through one of my personal winters, with joy and consciousness and trusting that it was totally natural and that on the other side of the winter there would be a new blossoming, as there is every spring. A winter, where I have silently let my leafs and flowers fall to the earth, where I have felt the earths love in its embrace, and been thankful that my fallen flowers would be transformed into food for new rose flowers after the winter – I can hardly wait to see the new flowers I well set this year.

My needs as a Rose

As a Rose, I have other needs than a Busy Lizzie, and is, in ways, more sensitive. I react more to processed sugar, alcohol, medicine, and the residual poison in conventionally grown vegetables and fruit. As a consequence I choose to drink non-alcoholic beverages, when possible eat organic food, and choose fruit sugar above processed sugar. As the type of Rose I am, my body cheers when being fed fruit and vegetables and boos when presented to meat, so I prefer to eat vegetarian. My strong reaction on medicine has made me explore the placebo effect, the self healing power of our body. I experience this power as very strong, when I ask my body what it needs to keep me healthy or heal a disease, and listens to and follows its answer. And the side effects of doing this are better self understanding, self esteem and self confidence leading to a happier life.

I experience that when I choose to live from my needs as a Rose, I am met by some with incomprehension, fear and ridicule like “being vegetarian is dangerous, you don’t get the nutrition you need”, “have you become sacred?”, “it is too expensive to eat organic”, “living like that is too laborious”. I fully recognize that other flowers have a need for meat, and sees more pros than cons in alcohol, medicine and non-organic food, I just have other needs, and find joy in taking care of myself as the Rose I am.

Can we be the flowers we are?

I meet many flowers among the Busy Lizzies, who, as I previously had a tendency to, tries to behave as a Busy Lizzie, with a feeling of being wrong and not really belonging. My country, Denmark, is famous for its flexicurity system, where education and health treatment are free, and you keep some salary when ill, on maternity leave, unemployed or under education – I fully support this, and happily pay my taxes for me and my co-citizens to have this security. However, I also feel that some of it is not meant for Roses, and there is very little space to be a Rose with the needs we have. I feel that my difficulties with a must to create Busy Lizzie-flowers, especially during my natural winters, are denoted as stress, my urge to create my own flowers, which are not well understood as manic, and my sadness of not being able to live by my nature as depression, diseases that should be cured by medicine, in stead of supporting me in living the life I am made to live, as the flower I am.

I have, as many of my peers, found other paths to knowledge than the established education and health system, as I feel that their knowledge is about other types of flowers. I have now decided to also leave the established labor market and live in a way that s in better accordance with my Rose nature. But is that what we want with our society, that creative of ressourcefull people turn their backs on the system, because they don’t feel like fitting in, and if not, what would it take to create a culture and a society that supports everybody in having the space to unfold, grow and fill their space, as the flowers they are, whether Roses, Tulips or Busy Lizzies?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *