P-pillen – Frigørende eller undertrykkende?

English translation below

P-pillens mange virkninger

Jeg mærkede en vrede stige op i mig, efterfulgt af en dybereliggende trang til at brøle i raseri. Jeg anede ikke hvad denne vrede, fremprovokeret af at kigge et andet menneske dybt i øjnene skyldtes, men vidste intuitivt at der nedenunder lå en kæmpe kraft, som jeg havde mistet forbindelsen til.

Nogle dage efter blev jeg gjort opmærksom på P-pillens bivirkninger. Den pille der giver par frihed til at kunne dyrke sex uden risiko for at få børn, som måske kan stå i vejen for uddannelse og karriere, den pille der befrier kvinder og unge piger fra menstruationssmerter og kraftige blødninger, den pille der sikrer at vi ved nøjagtigt hvornår vores menstruation kommer, så vi kan planlægge efter den, og endda udskyde den, hvis det passer os bedre. Den pille der ændrer vores personlighed sørger for et mere stabilt humør og en stabil sexlyst, så vi nemmere passer ind i den verden vi lever i, hvord et er en fordel at være stabile i skolen, på uddannelsen, som arbejdskraft og som partner. Den pille, der ændrer hvilke partnere vi tiltrækkes af. Den pille, der undertrykker vores kroppes naturlige cyklus og erstatter den med en mere kontrolleret cyklus. Den pille, som giver en kraftigt forøget risiko for depression (direkte oversat, undertrykkelse) – dette bl.a. ved at lægge en dæmper på hjernens glædescenter.

Mit liv med pillen

Jeg begyndte at tænke på mit eget liv, og hvor meget p-pillen kunne have påvirket det? Hvor stor indflydelse havde den på at jeg gik fra min ungdomskæreste efter 5 år, efter at have taget pillen de sidste 3, at jeg efter at have fået børn og stoppet med at tage p-piller mistede lysten til sex med min daværende mand? At jeg når jeg kigger tilbage føler jeg vågnede op til et liv som jeg ikke kunne genkende mig selv i – efter næsten 10 år på p-piller, et liv som jeg ikke følte jeg selv havde et ansvar for at have skabt. Og at jeg efterfølgende har gennemgået en dyb depression og har ændret mig radikalt, i et tempo hvor det har været svært nok for mig selv at følge med, og andre har sagt at “så meget kan man ikke ændre sig”. Men kan man det, når man i en stor del af ens liv, startende i teenageårene hvor personligheden formes, har været påvirket af en pille der ændrer ens personlighed. Jeg får nok ikke svar på hvor stor indflydelse den har haft, men kan mærke kraften i at erkende at den nok har haft en indflydelse, og en forståelse af den kraft der ligger i min naturlige cyklus. At jeg i højere grad kan begynde at ære min cyklus, og se det som naturligt at jeg nogle dage har brug for at tage det stille og roligt, og til gengæld ofte får mange indsigter, store som små, og andre dage har en utrolig handlekraft, hvor jeg kan få udrettet en hel masse, og agere på de indsigter jeg har fået på andre tidspunkter. At det er ok at jeg nogle dage er meget social og andre dage ikke, at min lyst til sex svinger, ligesom min lyst til alt muligt andet – at det jeg har et kæmpe ja til den ene dag har jeg et  kæmpe nej til den næste. At pillen måske har påvirket mit valg af karriere og alle de ja’er og nej’er jeg har givet både under den direkte påvirkning af den og i den lange periode jeg føler der er gået efterfølgende hvor jeg gradvist har fået mere og mere kontakt med mit naturlige selv og flow.

Påvirkning af vores samfund

Man kan måske se dette som den enkelte kvindes ansvar og udfordring. Men hvor tryg er du som partner ved at vide at den kvinde du er sammen med måske ville vælge en anden, hvis hun ikke var påvirket af pillen, og måske vælger en anden den dag hun stopper med at tage den. Hvor rart er det at hun sjældent siger nej til sex, hvis det sker på bekostning af hendes naturlige sexdrift og glæde ved sex? Hvad føler du som familiemedlem om at være sammen med en der har fået lagt en dæmper på glæden ved at være sammen med dig? Hvordan mon det påvirker de børn, som er født i forhold hvor kvinden ikke naturligt er tiltrukket af manden, og ikke føler den naturlige glæde over at være sammen med barnet? Hvad tænker vi som samfund om at en stor del af vores befolkning er påvirket af en pille der ændrer deres personlighed, og ofte fra de unge år, hvor de formes og lærer deres personlighed at kende.

For mig er der mange spørgsmål, og det store spørgsmål er om der er nemmere veje til de positive virkninger af p-pillen? Måske ligger frigørelsen i at skabe et samfund, hvor der er plads til den naturlige kvindelige cyklus? Hvor det at tage et par stille og rolige dage under menstruationen, mens den seneste måneds oplevelser fordøjes og integreres, for derefter at komme tilbage med fornyet indsigt og kraft, ses som en styrke og et vigtigt bidrag til fællesskabet. Hvor vores skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser tager hensyn til den store del af befolkningen, som har naturligt svingende cyklusser. Måske kan man endda indrette uddannelsessystemet, så der i endnu højere grad er plads til at tage uddannelse mens man har små børn. Måske, hvis vi i endnu højere grad indrettede vores samfund mere efter at man kan have svingninger i humør og formåen, at der så også ville være bedre at være for de mange andre der er udfordrede i skolerne og samfundet, fordi de skal indrette sig til samfundet i stedet for at samfundet er indrettet til de mennesker der lever her?

Under mit raseri over at så mange kvinder og unge piger bliver givet piller med store uoplyste bivirkninger lå en kraft der gav mig indsigter og ideer til at gå i en anden retning. Vi er alle med til at skabe vores samfund, og hver dag kan vi vælge at tage et lille skridt imod et mere inkluderende samfund. Dette var mit skridt i dag – vil du tage et?

Denne blog er kraftigt inspireret af denne artikel: LINK og denne TED-talk: LINK

The many effects of The Pill

I felt an anger rise up inside me, followed by a deeper urge to roar in rage. I had no idea what this anger, provoked by looking another human being deep in the eye, was due to, but intuitively knew that underneath was a huge force to which I had lost touch.

A few days later, I was made aware of the side effects of the birth control pill. The pill that gives couples the freedom to have sex without the risk of having children, which may stand in the way of education and career, the pill that frees women and young girls from menstrual pain and heavy bleeding, the pill that ensures that we know exactly when our menstruation is due so we can plan for it, and even postpone it if it suits us better. The pill that changes our personality, ensures a more stable mood and a stable sex drive, so we more easily fit into the world we live in, which makes it easier to be stable in school, in education, as a workforce and as a partner. The pill that changes which partners we are attracted to. The pill that suppresses our body’s natural cycle and replaces it with a more controlled cycle. The pill that gives a greatly increased risk of depression – this i.a. by placing a damper on the joy center of the brain.

My life with The Pill

I started thinking about my own life and how much the birth control pill could have affected it? How much of an impact did it have on me leaving my teenagehood boyfriend after 5 years, after taking the pill for the last 3 years, that after having children and stopping taking the pills, I lost the urge to have sex with my husband at the time? That when I look back I feel I woke up to a life that I could not recognize myself in – after almost 10 years on birth control pills, a life that I did not feel I myself had a responsibility to have created. And that I have subsequently gone through a deep depression and have changed radically, at a pace where it has been difficult enough for myself to keep up, and others have said that “so much no one can change”. But can you actually do that when in a large part of your life, starting in the teenage years where the personality is formed, you have been influenced by a pill that changes your personality. I probably do not get an answer as to how much influence it has had, but I can feel the power of acknowledging that it has probably had an influence, and a deeper understanding of the power that lies in my natural cycle. That, to a greater extent, I can begin to honor my cycle, and see it as natural that some days I need to take it easy, and in return often get many insights, and other days have an incredible power of action, where I can accomplish a whole lot, and act on the insights I have gained at other times. That it’s ok that some days I’m very social and other days not, that my desire for sex fluctuates, just like my desire for everything else – that what I have a huge yes to one day I have a huge no to the next. That The Pill may have influenced my choice of career and all the yes’s and no’s I have given both under the direct influence of it and in the long period I feel there has been where I have gradually gained more and more contact with my natural self and flow.

Impact on our society

One might see this as the responsibility and challenge of the individual woman. But how safe are you as a partner in knowing that the woman you are with might choose another if she was not affected by the pill, and perhaps choose another partner the day she stops taking it. How nice is it that she rarely says no to sex if it happens at the expense of her natural sex drive and pleasure in sex? How do you as a family member feel about being with someone who has put a damper on the joy of being with you? How does it affect the children who are born in relationships where the woman is not naturally attracted to the man and might not feel the natural joy of being with the child? What do we as a society think about a large part of our population being affected by a pill that changes their personality, and often from the young years where they are shaped and get to know their personality.

For me, there are many questions and the big question is whether there are easier ways to the positive effects of the birth control pill? Maybe the liberation lies in creating a society where there is room for the natural female cycle? Where taking a few quiet days during your period while digesting and integrating the past month’s experiences, and then returning with renewed insight and power, is seen as a strength and an important contribution to the society. Where our schools, educational institutions and workplaces take into account the large part of the population, which has naturally fluctuating cycles. Maybe you can even arrange the education system so that there is even more room to take education while you have small children. Perhaps, if we arranged our society even more to the point where one can have fluctuations in mood and ability, then it would also be a better place to be for the many others who are challenged in schools and society, because they have to adapt to society instead of society being designed for the people who live here?

Under my rage that so many women and young girls are being given pills with major undisclosed side effects lay a force that gave me insights and ideas to go in a different direction. We all help to create our society, and every day we can choose to use our force behind our indignation to take a small step towards a more inclusive society. This was my step today – do you want to take one?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *